Charakterystyka oddziałów

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku proponuje kształcenie w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia.

Program kształcenia uzupełnia szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - wycieczki tematyczne, międzynarodowe projekty wymiany, uczestnictwo w imprezach artystycznych, działalność w kołach zainteresowań, szkolnym chórze, drużynie ZHP, klubie PTTK, SKS w różnych dyscyplinach sportu, sekcjach sportowych (m.in. samoobrony, strzelectwa, narciarstwa biegowego, kajakarstwa). Ponadto, w ramach wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na krytym basenie usytuowanym tuż przy szkole.

 TECHNIKUM

Proponujemy szeroki wybór zawodów kształconych na poziomie technika. Kształcimy w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku posiada dla wszystkich zawodów własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne i multimedialne pracownie przedmiotowe, w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie.

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy na miejscu - w naszych ośrodkach egzaminacyjnych.

Uczeń technikum może wybrać dodatkowo przedmiot: „Edukacja mundurowa”

 Charakterystyka zawodów kształconych w technikum.

Szkoła posiada 5 bardzo dobrze wyposażonych pracowni informatycznych, w których realizowane są dla zawodu technik informatyk zajęcia praktyczne na wysokim poziomie. Zdobyte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe pozwalają samodzielnie montować i konfigurować systemy komputerowe, budować sieci informatyczne, projektować bazy danych, programować strony internetowe oraz nimi zarządzać. Kształcenie uzupełnia dodatkowy przedmiot „Podstawy projektowania CAD i druk 3D”. Bazę dydaktyczną informatyków uzupełnia nowa „pracownia projektowania i modelowania 2D/3D” przeznaczona dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Absolwent tego kierunku może pracować m. in. w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i internetowych, drukarniach cyfrowych, biurach DTP itd. Kwalifikacje uzyskane w tym zawodzie umożliwiają wykonywanie takich zadań jak np.: tworzenie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, przygotowywanie publikacji do drukowania, obsługiwanie cyfrowych systemów w poligrafii itp.

Szkoła posiada własne warsztaty fryzjerskie, w których realizowane są dla zawodu technik usług fryzjerskich zajęcia praktyczne wspierane wykorzystaniem nowoczesnych technologii wizualizacji. Ponadto, dla tego zawodu organizujemy m. in. wartościowe zagraniczne miesięczne praktyki zawodowe we Włoszech. Zdobywane umiejętności z zakresu wykonywania prac fryzjerskich oraz stylizacji fryzur dają duże możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Technikowi mechanikowi przypisano profil CNC. Realizowane są w nim zajęcia dające kwalifikacje z zakresu obróbki skrawaniem z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie - CNC. Bardzo dobra baza dydaktyczna, specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie wsparte zajęciami w warsztatach szkolnych gwarantują wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów tego kierunku. Uczniowie odbywają praktyki w firmach oferujących pewne zatrudnienie.

W zawodzie technik pojazdów samochodowych jest prowadzona bezpłatna nauka jazdy na kategorię B. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m.in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne, w których realizowane są zajęcia praktyczne zarówno z zakresu przygotowywania potraw, jak też z obsługi kelnerskiej czy organizacji usług gastronomicznych. Ponadto, dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych organizujemy od lat ciekawe miesięczne praktyki zawodowe nad polskim morzem i we Francji. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

W zawodach technik ekonomista i technik logistyk zajęcia praktyczne realizuje się w profesjonalnie wyposażonej symulacyjnej pracowni, w której istnieją wszystkie typowe działy biurowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Kształcenie wspierają praktyki w różnych firmach i instytucjach (sądy, banki, urzędy, centra logistyczne itp.).

W zawodzie technik budownictwa wykorzystuje się wspomaganie nauczania specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, a zajęcia praktyczne realizowane są w bardzo dobrze wyposażonych działach budowlanych warsztatów szkolnych oraz na zewnętrznych budowach. Wszechstronny rozwój zawodowy gwarantują zdobywane w trakcie kształcenia kwalifikacje z zakresu wiedzy budowlanej, organizacji budowy czy kosztorysowania.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Proponujemy wybór jednego z czterech profili: mundurowego (ogólnopolicyjnego lub strażackiego), humanistycznego, politechnicznego i biologiczno – chemicznego.

Charakterystyka oddziałów w Liceum.

Klasę nazywamy "ogólnopolicyjną" ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz obowiązkowy przedmiot dodatkowy "Edukacja ogólnopolicyjna". Przedmiot składa się z czterech bloków tematycznych: zagadnienia ogólnopolicyjne, elementy prawa, strzelectwo sportowe, podstawy samoobrony. Realizowanie w zakresie rozszerzonym języka obcego i wiedzy o społeczeństwie oraz do wyboru w klasie drugiej: historii lub geografii, umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni mundurowych, a także prawa, administracji publicznej i AWF.

Klasę nazywamy "strażacką" ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz obowiązkowy przedmiot dodatkowy "Edukacja pożarnicza". Przedmiot realizuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz taktyki działań ratowniczo – gaśniczych połączone z zajęciami w terenie i jednostkach PSP. Profil przewiduje musztrę i ceremoniał pożarniczy, naukę pływania, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, udział w zawodach sportowo – pożarniczych. Realizowanie w zakresie rozszerzonym języka obcego, wiedzy o społeczeństwie oraz do wyboru w klasie drugiej: historii lub geografii, ułatwia zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni mundurowych, a także prawa, administracji publicznej i AWF.

Klasę nazywamy „humanistyczną” ze względu na przypisaną mu grupę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające. Uczeń oddziału ma rozszerzony j. polski, wybrany język obcy i do wyboru: historię lub geografię. Ponadto, w oddziałach humanistycznych realizowane są różnorodne dodatkowe zajęcia dające możliwość wszechstronnego rozwoju, np. zajęcia artystyczne, akcje plastyczne, konkursy itp.

Klasę nazywamy „akademicką” ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających. Dzięki nim uczeń jest przygotowywany do podjęcia w przyszłości wszelkiego rodzaju studiów politechnicznych i inżynierskich.
Zajęcia w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i geografii oraz z przedmiotu dodatkowego "Edukacja ekologiczna" gwarantują sukces na maturze i znacznie ułatwiają absolwentom studia na różnorodnych kierunkach.
Klasa akademicka objęta jest patronatem Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Politechnika czynnie wspiera klasę i prowadzi dla naszych uczniów m.in. ćwiczenia w uczelnianych laboratoriach.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Proponujemy wybór jednego z czterech zawodów: kucharz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoła kształci w systemie państwowym opartym na zajęciach praktycznych realizowanych we własnych warsztatach szkolnych.

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy na miejscu - w naszych ośrodkach egzaminacyjnych.

Charakterystyka zawodów kształconych w Branżowej Szkole I Stopnia.

Kucharz - Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne oraz salę obsługi konsumenta, w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie – gwarantującym absolwentom powodzenie w przyszłej pracy w branży gastronomicznej. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

Operator obrabiarek skrawających - Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnej bazy technicznej, dające absolwentom umiejętności z zakresu wykonywania oraz naprawy maszyn i urządzeń. Ślusarz to zawód ceniony na rynku pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych - W programie nauczania - bezpłatna nauka jazdy na kat. B. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m. in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem działów: suchej zabudowy, robót malarsko - tapeciarskich i okładzinowych oraz robót posadzkarskich. Zawód daje szerokie umiejętności i tym samym duże możliwości zatrudnienia.

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo