REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI - POWER 2018

REGULAMIN  OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
KONKURS 2018

§ 1
Rekrutacja na staże do Francji lub do Niemiec przeprowadzana jest w formie Konkursu.

§ 2
Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Dyrektor ZS Nr 1 Anna Nowicka
2) Kierownik szkolenia praktycznego Wioletta Szlązak
3) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej Kamila Bogacz-Bugaj
4) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej Jacek Rudzki
5) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży samochodowej Grzegorz Biernacki
6) Nauczyciel języka francuskiego Olga Biernacka
7) Nauczyciel języka niemieckiego Anna Kasprzak

§ 3
Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:
1) Są uczniami ZS Nr 1w Kłobucku w roku szkolnym 2018/2019 lub ubiegłorocznymi absolwentami.) Uczą się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.
3) Cechuje je zainteresowanie zawodem w branży gastronomicznej, w branży samochodowej lub mechanicznej.
4) Będą brały udział w spotkaniach, mających na celu przygotowanie potencjalnych uczniów do wyjazdów na staże.
5) Wypełniły właściwy formularz zgłoszeniowy
6) Będą brały udział w organizowanych przez ZS Nr 1 przyjęciach okolicznościowych lub w aktywnym promowaniu zawodów TM oraz TP.

§ 4
Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staże do Francji lub do Niemiec powinien złożyć do członków zespołu projektowego – Kamili Bogacz-Bugaj lub Olgi Biernackiej (branża gastronomiczna), Anny Kasprzak lub Grzegorza Biernackiego (branża samochodowa) oraz Anny Kasprzak lub Jacka Rudzkiego (branża mechaniczna) - następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) zgodę rodziców na wyjazd za granicę,
3) zobowiązanie do uczestnictwa w przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym oraz językowym - języka francuskiego (branża gastronomiczna) lub języka niemieckiego (branże: mechaniczna i samochodowa),
4) aktualną książeczkę zdrowia,
5) dowód osobisty lub paszport,
6) potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, na który zostaną przekazane pieniądze na pobyt za granicą.

§ 5
Wymagane dokumenty, wymienione w § 4 w punktach 1-3 należy złożyć w wyznaczonym terminie, tzn. (podany w informacji na stronie internetowej szkoły dla każdej z grup), natomiast pozostałe dokumenty, wymienione w punktach 4-6, należy złożyć do (termin będzie podany przez koordynatora po złożeniu formularzy zgłoszeniowych).

§ 6
W ramach Konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania następujących zadań:
1) rozwiązania testu dotyczącego znajomości kuchni francuskiej - technik żywienia i usług gastronomicznych,
2) rozwiązania testu kompetencji - technik mechanik,
3) rozwiązania testu wiedzy ogólnej z mechaniki pojazdowej - technik pojazdów samochodowych
4) stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym terminie.

§ 7
Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną według następujących kryteriów:
1) wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych (3) i języków obcych ,
2) frekwencja w szkole,
3) wyróżniająca postawa i wysoka kultura osobista,
4) pozytywna opinia nauczycieli oraz opiekunów praktyk zawodowych,
5) zainteresowanie wybranym zawodem,
6) dotychczas zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności zawodowe,
7) predyspozycje do pracy w zespole,
8) łatwość nawiązywania kontaktów,
9) odpowiedzialność i zmysł organizacyjny,
10) ciekawość świata i chęć poznania nowych technologii.

§ 8
System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną:
1) Oceny z przedmiotów zawodowych i języków obcych – maksymalnie 40 pkt.
2) Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 40 pkt.
3) Zadanie dodatkowe – maksymalnie 20 pkt.

§ 9
Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdów na staże.

§10
Na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana procedura odwoławcza od wyników konkursu.

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo