logo SZ NR 1 w Kłobucku

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 
dla klas pierwszych
na rok szkolny 2015/2016

Od 11 maja 2015r. do 24 czerwca do godz. 12.00 – kandydat loguje się przez Internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej (https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat), wprowadza wymagane informacje, dokonuje wyboru szkół i oddziałów oraz drukuje podanie. Wydrukowane dokumenty wraz z zaświadczeniami o dodatkowych osiągnięciach (wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum) oraz szkolną kartą informacyjną (załącznik nr 1) kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru.

Od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00 –  kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone przez dyrektora gimnazjum i oznaczone numerem „1” kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3 lipca 2015r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

Do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00 – kandydat potwierdza wolę uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szczegóły w dodatkowych uwagach w punktach 6 i 7).
W przypadku oddziałów o kierunku ogólnopolicyjnym, kandydat dostarcza zaświadczenie lekarskie lub pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uczestniczenie w ćwiczeniach z wychowania fizycznego, w tym z samoobrony i pływania.

8 lipca 2015r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

Od 9 lipca do końca sierpnia 2015r. – termin składania dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami - przez kandydatów nieprzyjętych w systemie rekrutacji elektronicznej do żadnego oddziału. Informacje o wolnych miejscach są podawane w informatorach elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane
w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 0 punktów

do 19 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 19 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

do 19 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

do 19 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

do 19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty
-  za jeden tytuł  - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

do 12 punktów

Osiągnięcia w konkursach wiedzy, zawodach sportowych, artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty).
Punkty przyznaje się za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

do 5 punktów
według następujących zasad:
I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt
III miejsce lub wyróżnienie -  3 pkt

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i wybranych zajęć edukacyjnych należy pomnożyć przez dwa.

Egzamin gimnazjalny (do 20 punktów za każdy z bloków: język polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy - pp)

do 100 punktów (zgodnie z wynikami egzaminu po 0,2 punktu za każdy uzyskany procent)

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

200 punktów

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla oddziałów
Liceum Ogólnokształcącego

Profil ogólnopolicyjny (rozszerzone: j. angielski lub niemiecki, wiedza
o społeczeństwie, historia lub geografia; dodatkowo – Edukacja ogólnopolicyjna)

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: język polski, język obcy wskazany przez ucznia (PP), dwa najlepsze z grupy: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, wos, w-f

Profil humanistyczny (rozszerzone: j. angielski lub niemiecki, język polski, historia lub geografia)

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: język polski, język obcy wskazany przez ucznia (PP), dwa najlepsze z grupy: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, muzyka, plastyka, wos

Profil politechniczny (rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka;
dodatkowo – Komputerowe projektowanie CAD)

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: język polski, język obcy wskazany przez ucznia (PP), dwa najlepsze z grupy: matematyka, fizyka,  informatyka, biologia, chemia, historia, geografia

Profil medyczny (rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski lub niemiecki)

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: język polski, język obcy wskazany przez ucznia (PP), dwa najlepsze z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, geografia


Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla technikum –
wspólny dla wszystkich zawodów


- technik budownictwa
- technik ekonomista
- technik ekonomista kierunek policyjno-prawny
- technik informatyk
- technik informatyk kierunek policyjno-prawny
- technik logistyk
- technik mechanik – profil CNC
- technik pojazdów samochodowych- dodatkowo: darmowa nauka jazdy na kat. B
- technik usług fryzjerskich
- technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: język polski, język obcy wskazany przez ucznia (PP), dwa najlepsze z grupy: matematyka, fizyka,  historia, geografia, biologia, chemia, informatyka, wiedza
o społeczeństwie

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej - wspólny dla wszystkich zawodów:

- mechanik pojazdów samochodowych (darmową nauką jazdy na kat. B),
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- kucharz,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: język polski, język obcy wskazany przez ucznia (PP), dwa najlepsze z grupy: matematyka, fizyka,  historia, geografia, biologia, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad rekrutacji

1) W pierwszej kolejności są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

2) Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

- kandydaci z rodzin wielodzietnych bądź pozostający w trudnej sytuacji rodzinnej lub socjalnej.

3) Kandydaci mogą dołączać do swojej dokumentacji orzeczenie lub opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź publicznej poradni specjalistycznej dotyczące specyficznych zaleceń w zakresie kształcenia i opieki.

4) Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej – zgodnie z odrębnymi przepisami - na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

5) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.  W przypadku braku wolnych miejsc lub gdy kandydat nie posiada wymaganej liczby punktów o przyjęciu kandydata, decyduje dyrektor szkoły - należy zgłaszać się osobiście
z wymaganymi dokumentami.


Dodatkowe uwagi

1. W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego obowiązuje śląski system elektronicznej rekrutacji dostępny pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat.

2. Kandydat loguje się do systemu od dnia 11 maja 2015r.. Po pierwszym logowaniu otrzymuje własne konto, w którym dokonuje wyboru szkół i kierunków, wprowadza wymagane informacje i drukuje dokumenty, m.in. podanie.

3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może ubiegać się w systemie rekrutacji elektronicznej o miejsce w najwyżej trzech szkołach województwa śląskiego (np. Kłobucka, Częstochowy, Katowic). W każdej ze wskazanych w systemie rekrutacji elektronicznej trzech szkół, można wybierać po kilka oddziałów z różnymi kierunkami kształcenia (np. kierunki w liceum, zawody w technikum bądź szkole zasadniczej) – ustalając listę oddziałów z zachowaniem hierarchii ważności.

4. Dokumenty należy złożyć w szkolnej kancelarii, w foliowej koszulce zawierającej wydrukowaną i opisaną kartę informacyjną formatu A4 do pobrania: załącznik nr 1 na stronie internetowej lub w kancelarii uczniowskiej szkoły.

5. Uczeń dostarczając w terminie do 7 lipca 2015r. do godz. 1000 do szkoły, do której został zakwalifikowany, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2015r. Nieprzekazanie przez ucznia tych dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.
Ponadto, kandydaci zobowiązani są do dostarczenia (jeśli warunki rekrutacji tego wymagają) odpowiednich wymienionych wyżej dokumentów (opinii, orzeczeń, zaświadczeń lub oświadczeń rodziców) oraz 2 zdjęć legitymacyjnych i kart zdrowia.

6. W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych…
Kandydaci, po zakwalifikowaniu do poszczególnych oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy - zgodnie kierunkiem, na jaki zostali zakwalifikowani.
Badania będą wykonywane bezpłatnie na terenie szkoły (terminy będą podane w dniu wywieszenia list zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów).
Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcia nauki, a nie wykonają badań w wyznaczonym terminie, są zobowiązani do wykonania tych badań we własnym zakresie. Badania należy dostarczyć do kancelarii uczniowskiej najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015r.
W przypadku, gdy kandydat nie przejdzie badań pozytywnie i nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia praktycznego w określonym zawodzie, nie może podjąć nauki w tym zawodzie.
Dopuszcza się możliwość wyboru innego kierunku aprobowanego przez lekarza przeprowadzającego badania.
7.Kandydaci przyjęci do oddziałów gastronomicznych i fryzjerskich (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich) mają obowiązek posiadania aktualnych badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. Uczniowie wykonują badania we własnym zakresie, a ich wyniki przedstawiają lekarzowi w szkole. Mogą wtedy uzyskać odpowiedni wpis do tzw. "książeczki sanepidowskiej"

8. W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szkoły lub kancelaria uczniowska w godzinach 730 - 1700. Można także skorzystać ze szkolnych pracowni komputerowych i pomocy informatyka.

9. Wszystkie materiały informacyjne oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.zsnr1-klobuck.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

3KeBaAM2Wrzn

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr