logo SZ NR 1 w Kłobucku

I. Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo i nazwy dla radiowęzła szkolnego w ZS Nr 1 w Kłobucku są Dyrektor Szkoły i Samorząd Uczniowski.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) i nazwy dla radiowęzła szkolnego w ZS Nr 1 w Kłobucku.
2. Logo i nazwa wykorzystywane będą przez szkołę do celów identyfikacyjnych, promocyjnych itp.
3. Konkurs trwa od 15.11.2023r. do 15.12.2023r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZS Nr 1 w Kłobucku.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Na konkurs można zgłaszać jeden projekt logo i jedną propozycję nazwy dla radiowęzła szkolnego w ZS Nr 1 w Kłobucku.
2. Projekt znaku graficznego (logo) i propozycja nazwy powinny nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
3. Prace należy wykonać korzystając z wybranej techniki komputerowej.
4. Projekty konkursowe musza spełniać następujące warunki:
 na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm w grafice wektorowej
 w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych
 każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej.
5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
być czytelne i łatwe do zapamiętania
być łatwo identyfikowane z ZS Nr 1 w Kłobucku
wzbudzać pozytywne emocje.
6. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Opiekunów Samorządu Uczniowskiego tj. p. Agnieszki Nowickiej, p. Bernadety Leszczyńskiej lub p. Marzeny Markisz, w formie drukowanej i cyfrowej z podaniem imienia i nazwiska autora oraz klasy.
2. Prace należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2023r. wraz z oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu projektu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. oryginalność znaku i nazwy, łatwość zapamiętywania, pomysł
2. czytelność i funkcjonalność projektu
3. estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postepowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
3. Planowana data ogłoszenia wyników – styczeń 2024 r.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie prace.
Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizatorzy

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr