Zasady rekrutacji 2018/2019

Od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca – kandydat loguje się przez internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej (https://slaskie.edu.com.pl), wprowadza wymagane informacje, dokonuje wyboru szkół i oddziałów oraz drukuje dokumenty. Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniami o dodatkowych osiągnięciach (wymienianych na świadectwie ukończenia gimnazjum) oraz szkolną kartą informacyjną (do pobrania na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja lub w kancelarii szkoły) kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru.

Od 22 czerwca do 26 czerwca – kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopie/oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

Od 6 lipca kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia otrzymują w kancelarii skierowania na badania lekarskie wraz z informacją o zasadach i terminach nieodpłatnych badań przez uprawnionego lekarza w szkolnym gabinecie.

Od 6 lipca do 12 lipca – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany, przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej).

W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szczegóły w dodatkowych uwagach w punktach 6 i 7).

13 lipca 2018 roku – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

Od 13 lipca do 14 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca. Szczegóły do uzyskania w informatorach elektronicznego systemu rekrutacyjnego lub kancelarii uczniowskiej.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia kandydata

Język polski

celujący – 18 punktów

bardzo dobry –17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

Matematyka

Język obcy nowożytny

Wybrane zajęcia edukacyjne

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, zwłaszcza w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

3 punkty

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata zawodów i konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego – 10 punktów

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich - 10 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego - 7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 7 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 5 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich - 5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 3 punkty

Łącznie max. do 18 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty

na szczeblu krajowym – 3 punkty

na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty

na szczeblu powiatowym – 1 punkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w całości lub jego części, przelicza się na punkty oceny z zajęć, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, stosownie do zakresu egzaminu, którego dotyczy zwolnienie – według następujących zasad:

 • język polski – jw. (wg skali 20,18,13,8,2 pkt.)
 • matematyka – jak dla j. polskiego
 • historia i wos – ze średniego wyniku punktacji obu
 • przedmioty przyrodnicze (biol,chem,fiz,geo) – ze średniego wyniku punktacji czterech przedmiotów
 • język obcy nowożytny (pod./roz.) – jak dla j. polskiego

Egzamin gimnazjalny

za każdy z bloków: język polski / historia i wos / matematyka / przedmioty przyrodnicze / j. obcy - PP

zgodnie z wynikami po 0,2 za każdy uzyskany procent

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

200 punktów

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla oddziałów liceum ogólnokształcącego

 

 Profil mundurowy policyjny lub strażacki

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

 najlepszy z grupy:

 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • wos,
 • w-f

 

Profil humanistyczny

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

 najlepszy z grupy:

 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • wos,
 • muzyka,
 • plastyka

 

Profil politechniczny

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • historia,
 • geografia

 

Profil biologiczno – chemiczny

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • historia,
 • geografia

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla technikum wspólny dla wszystkich zawodów: technik budownictwa,technik ekonomista, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik mechanik: profil CNC, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • fizyka,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • wos

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla branżowej szkoły i stopnia wspólny dla wszystkich zawodów: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • fizyka,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • wos

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad rekrutacji

 1. W pierwszej kolejności są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 2. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych bądź pozostający w trudnej sytuacji rodzinnej lub socjalnej.
 1. Kandydaci mogą dołączać do swojej dokumentacji orzeczenia lub opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź publicznej poradni specjalistycznej dotyczące specyficznych zaleceń w zakresie kształcenia i opieki.
 2. O przyjęciu kandydata powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły w oparciu o stosowne przepisy.
 3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

Dodatkowe uwagi

 1. W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego obowiązuje śląski system rekrutacji elektronicznej dostępny pod adresem https://slaskie.edu.com.pl
 2. Kandydat po pierwszym logowaniu otrzymuje własne konto, w którym dokonuje wyboru szkół i kierunków, wprowadza wymagane informacje i drukuje dokumenty, w tym wniosek o przyjęcie.
 3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może ubiegać się w systemie rekrutacji elektronicznej o miejsce w najwyżej trzech szkołach województwa śląskiego. W każdej ze wskazanych w systemie rekrutacji elektronicznej trzech szkół, można wybierać po kilka oddziałów z różnymi kierunkami kształcenia (np. profile w liceum, zawody w technikum bądź szkole branżowej) – ustalając listę oddziałów z zachowaniem hierarchii ważności.
 4. Dokumenty należy złożyć w szkolnej kancelarii, w foliowej koszulce zawierającej wydrukowaną i opisaną kartę informacyjną formatu A4 – do pobrania: na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja lub w kancelarii szkoły.
 5. Uczeń, dostarczając w odpowiednim terminie do szkoły, do której został zakwalifikowany oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 3 września 2018 r. Nieprzekazanie przez ucznia tych dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. Ponadto, kandydaci zobowiązani są do dostarczenia (jeśli warunki rekrutacji tego wymagają) odpowiednich wymienionych wyżej dokumentów (opinii, orzeczeń lub zaświadczeń) oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych i kart zdrowia.
 6. W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych.

  Kandydaci, po zakwalifikowaniu do poszczególnych oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy – zgodnie z kierunkiem, na jaki zostali zakwalifikowani. Badania będą wykonywane bezpłatnie na terenie szkoły (terminy będą podane w dniu wywieszenia list zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów).

  Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcia nauki, a nie wykonają badań w wyznaczonym terminie, są zobowiązani do wykonania tych badań we własnym zakresie.Badania należy dostarczyć do kancelarii uczniowskiej najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018 r.

  W przypadku, gdy kandydat nie przejdzie badań pozytywnie i nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia praktycznego w określonym zawodzie, nie może podjąć nauki w tym zawodzie. Dopuszcza się możliwość wyboru innego kierunku aprobowanego przez lekarza przeprowadzającego badania.
 7. Kandydaci przyjęci do oddziałów gastronomicznych i fryzjerskich (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich) mają obowiązek posiadania aktualnych badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. Uczniowie wykonują badania we własnym zakresie, a ich wyniki przedstawiają lekarzowi w szkole. Mogą wtedy uzyskać odpowiedni wpis do tzw. „książeczki sanepidowskiej”.
 8. W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szkoły lub kancelaria uczniowska w godzinach 7.30 – 15.30. Można także skorzystać ze szkolnych pracowni komputerowych i pomocy informatyka.
 9. Wszystkie materiały informacyjne oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły pod adresem: http://zsnr1-klobuck.edu.pl w zakładce rekrutacja.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586); Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

Plik z zasadami rekrutacji na rok 2018/2018 do pobranie w formacie pdf

Jesteśmy na FB

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo
 

Kalendarz

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo