1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018 r.

6.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

·         część ustna

        ¾        języki obce nowożytne

        ¾        język polski

 

·         część pisemna

 

 

07-25 maja 2018 r.

09-22 maja 2018 r.

 

04-18 maja 2018 r.

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

·        etap pisemny

 

 

 

·        etap praktyczny:

 

 

 

 

 

11 stycznia 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

 

 

10 stycznia 2018 r.(model”d”)

12 stycznia - 17 lutego 2018 r.
( model „w”, „wk”, „dk”

26 czerwca 2018 r. (model „d” )

22 czerwca - 04 lipca 2018 r.

( model „w” , „wk” , „dk”).

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

·        w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego

i matematyki i jęz. obcego nowożytnego

·        egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

04, 07, 08 maja 2018 r.

(dotyczy klas LO i Technikum)

04 maja 2018 r. (dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia)

 

19 czerwca 2018 r.

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

13 października 2017 r.

23 lutego 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r.

01 czerwca 2018 r.

10.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

11.   

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.