Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

ZOSTAŃ UCZNIEM
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU

Do 18 czerwca 2018 r. trwa elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy do zostania uczniem Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (logowanie na stronie: slaskie.edu.com.pl).

Rekrutacja

Informacje i dokumenty wymagane podczas rekrutacji.

Od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca – kandydat loguje się przez internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej (https://slaskie.edu.com.pl), wprowadza wymagane informacje, dokonuje wyboru szkół i oddziałów oraz drukuje dokumenty. Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniami o dodatkowych osiągnięciach (wymienianych na świadectwie ukończenia gimnazjum) oraz szkolną kartą informacyjną (do pobrania na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja lub w kancelarii szkoły) kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru.

Od 22 czerwca do 26 czerwca – kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopie/oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

Od 6 lipca kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia otrzymują w kancelarii skierowania na badania lekarskie wraz z informacją o zasadach i terminach nieodpłatnych badań przez uprawnionego lekarza w szkolnym gabinecie.

Od 6 lipca do 12 lipca – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany, przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej).

W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szczegóły w dodatkowych uwagach w punktach 6 i 7).

13 lipca 2018 roku – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

Od 13 lipca do 14 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca. Szczegóły do uzyskania w informatorach elektronicznego systemu rekrutacyjnego lub kancelarii uczniowskiej.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia kandydata

Język polski

celujący – 18 punktów

bardzo dobry –17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

Matematyka

Język obcy nowożytny

Wybrane zajęcia edukacyjne

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, zwłaszcza w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

3 punkty

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata zawodów i konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego – 10 punktów

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich - 10 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego - 7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 7 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 5 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich - 5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 3 punkty

Łącznie max. do 18 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty

na szczeblu krajowym – 3 punkty

na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty

na szczeblu powiatowym – 1 punkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w całości lub jego części, przelicza się na punkty oceny z zajęć, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, stosownie do zakresu egzaminu, którego dotyczy zwolnienie – według następujących zasad:

 • język polski – jw. (wg skali 20,18,13,8,2 pkt.)
 • matematyka – jak dla j. polskiego
 • historia i wos – ze średniego wyniku punktacji obu
 • przedmioty przyrodnicze (biol,chem,fiz,geo) – ze średniego wyniku punktacji czterech przedmiotów
 • język obcy nowożytny (pod./roz.) – jak dla j. polskiego

Egzamin gimnazjalny

za każdy z bloków: język polski / historia i wos / matematyka / przedmioty przyrodnicze / j. obcy - PP

zgodnie z wynikami po 0,2 za każdy uzyskany procent

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

200 punktów

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla oddziałów liceum ogólnokształcącego

 

 Profil mundurowy policyjny lub strażacki

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

 najlepszy z grupy:

 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • wos,
 • w-f

 

Profil humanistyczny

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

 najlepszy z grupy:

 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • wos,
 • muzyka,
 • plastyka

 

Profil politechniczny

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • historia,
 • geografia

 

Profil biologiczno – chemiczny

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • historia,
 • geografia

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla technikum wspólny dla wszystkich zawodów: technik budownictwa,technik ekonomista, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik mechanik: profil CNC, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • fizyka,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • wos

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w punktacji dla branżowej szkoły i stopnia wspólny dla wszystkich zawodów: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wskazany przez ucznia,

najlepszy z grupy:

 • fizyka,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • wos

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad rekrutacji

 1. W pierwszej kolejności są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 2. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych bądź pozostający w trudnej sytuacji rodzinnej lub socjalnej.
 1. Kandydaci mogą dołączać do swojej dokumentacji orzeczenia lub opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź publicznej poradni specjalistycznej dotyczące specyficznych zaleceń w zakresie kształcenia i opieki.
 2. O przyjęciu kandydata powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły w oparciu o stosowne przepisy.
 3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

Dodatkowe uwagi

 1. W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego obowiązuje śląski system rekrutacji elektronicznej dostępny pod adresem https://slaskie.edu.com.pl
 2. Kandydat po pierwszym logowaniu otrzymuje własne konto, w którym dokonuje wyboru szkół i kierunków, wprowadza wymagane informacje i drukuje dokumenty, w tym wniosek o przyjęcie.
 3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może ubiegać się w systemie rekrutacji elektronicznej o miejsce w najwyżej trzech szkołach województwa śląskiego. W każdej ze wskazanych w systemie rekrutacji elektronicznej trzech szkół, można wybierać po kilka oddziałów z różnymi kierunkami kształcenia (np. profile w liceum, zawody w technikum bądź szkole branżowej) – ustalając listę oddziałów z zachowaniem hierarchii ważności.
 4. Dokumenty należy złożyć w szkolnej kancelarii, w foliowej koszulce zawierającej wydrukowaną i opisaną kartę informacyjną formatu A4 – do pobrania: na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja lub w kancelarii szkoły.
 5. Uczeń, dostarczając w odpowiednim terminie do szkoły, do której został zakwalifikowany oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 3 września 2018 r. Nieprzekazanie przez ucznia tych dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. Ponadto, kandydaci zobowiązani są do dostarczenia (jeśli warunki rekrutacji tego wymagają) odpowiednich wymienionych wyżej dokumentów (opinii, orzeczeń lub zaświadczeń) oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych i kart zdrowia.
 6. W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych.

  Kandydaci, po zakwalifikowaniu do poszczególnych oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy – zgodnie z kierunkiem, na jaki zostali zakwalifikowani. Badania będą wykonywane bezpłatnie na terenie szkoły (terminy będą podane w dniu wywieszenia list zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów).

  Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcia nauki, a nie wykonają badań w wyznaczonym terminie, są zobowiązani do wykonania tych badań we własnym zakresie.Badania należy dostarczyć do kancelarii uczniowskiej najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018 r.

  W przypadku, gdy kandydat nie przejdzie badań pozytywnie i nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia praktycznego w określonym zawodzie, nie może podjąć nauki w tym zawodzie. Dopuszcza się możliwość wyboru innego kierunku aprobowanego przez lekarza przeprowadzającego badania.
 7. Kandydaci przyjęci do oddziałów gastronomicznych i fryzjerskich (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich) mają obowiązek posiadania aktualnych badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. Uczniowie wykonują badania we własnym zakresie, a ich wyniki przedstawiają lekarzowi w szkole. Mogą wtedy uzyskać odpowiedni wpis do tzw. „książeczki sanepidowskiej”.
 8. W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szkoły lub kancelaria uczniowska w godzinach 7.30 – 15.30. Można także skorzystać ze szkolnych pracowni komputerowych i pomocy informatyka.
 9. Wszystkie materiały informacyjne oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły pod adresem: http://zsnr1-klobuck.edu.pl w zakładce rekrutacja.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586); Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

Plik z zasadami rekrutacji na rok 2018/2018 do pobranie w formacie pdf

Wykaz kwalifikacji zawodowych dla zawodów kształconych w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (od roku 2017)

TECHNIKUM

Technik budownictwa 311204

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych (egzamin po VI semestrze)
 • BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (egzamin po VII semestrze)

Technik ekonomista 331403

 • U.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (egzamin po VI semestrze)
 • U.36 Prowadzenie rachunkowości (egzamin po VII semestrze)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943

 • U.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (egzamin po VI semestrze)
 • U.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (egzamin po VII semestrze)

Technik logistyk 333107

 • U.22 Obsługa magazynów (egzamin po VI semestrze)
 • U.32 Organizacja transportu (egzamin po VII semestrze)

Technik informatyk 351203

 • EE.8 Montaż i eksploatacja systemów, urządzeń peryferyjnych i sieci (egzamin po VI semestrze)
 • EE.9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (egzamin po VII semestrze)

Technik mechanik 311504

 • MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (egzamin po VI semestrze)
 • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeo (egzamin po VII semestrze)

Technik pojazdów samochodowych 311513

 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (egzamin po VI semestrze)
 • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (egzamin po VII semestrze)

Technik usług fryzjerskich 514105

 • U.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (egzamin po VI semestrze)
 • U.26 Projektowanie fryzur (egzamin po VII semestrze)

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

 • TG.7 Sporządzanie potraw i napojów (egzamin po VI semestrze)
 • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin po VII semestrze)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kucharz 512001

 • TG.7 Sporządzanie potraw i napojów (egzamin po VI semestrze)

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (egzamin po VI semestrze)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

 • BD.4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (egzamin po VI semestrze)

Ślusarz 722204

 • MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeo i narzędzi (egzamin po VI semestrze)

Plik z wykazem kwalifikacji zawodowych do pobrania w formacie pdf

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Profil "mundurowy" (policyjny lub strażacki)

Rozszerzone:

 • język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia lub geografia.

Dodatkowo: „edukacja mundurowa”

 • elementy samoobrony,
 • strzelectwo sportowe,
 • zagadnienia prawne,
 • zagadnienia policyjne,
 • zagadnienia pożarnicze,
 • pływanie,
 • pierwsza pomoc,
 • zajęcia terenowe,
 • szkolenia i kursy,
 • udział w zawodach,
 • i inne.

Profil "humanistyczny"

Rozszerzone:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia lub geografia

Dodatkowo: „zajęcia artystyczne”.

Profil "politechniczny"

Rozszerzone:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka

Dodatkowo: „komputerowe projektowanie CAD”

Profil "biologiczno - chemiczny"

Rozszerzone:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

Dodatkowo: „fizyka uzupełniająca”.

 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Zawód

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Sposób organizowania praktycznej nauki zawodu

Technik budownictwa

 • matematyka
 • fizyka

Zapewniamy:

 • kształcenie zawodowe w nowoczesnych dobrze wyposażonych pracowniach branżowych oraz własnych warsztatach szkolnych dla zawodów: mechanicznych, samochodowych, budowlanych, gastronomicznych, fryzjerskich, informatycznych i ekonomiczno-logistycznych
 • okresowe praktyki w zakładach pracy organizowane i nadzorowane przez szkołę – krajowe i zagraniczne
 • własne ośrodki egzaminacyjne

Technik ekonomista

 • matematyka,
 • geografia

Technik usług fryzjerskich

 • język angielski,
 • chemia

Technik informatyk

 • matematyka,
 • informatyka

Dodatkowo:

 • fizyka uzupełniająca,
 • Podstawy projektowania CAD

Technik logistyk

 • matematyka,
 • geografia

Technik mechanik profil CNC

 • matematyka,
 • fizyka

Technik pojazdów samochodowych.

 • matematyka,
 • fizyka

W programie nauka jazdy kategoria „B”

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • matematyka,
 • informatyka

Dodatkowo:

 • fizyka uzupełniająca

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • język angielski,
 • biologia

Uczeń technikum może wybrać dodatkowo edukację mundurową

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Kucharz

Szkoła zapewnia:

 • własne warsztaty szkolne: mechaniczne, samochodowe, budowlane oraz gastronomiczne
 • kształcenie zawodowe w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych
 • własne ośrodki egzaminacyjne dla prowadzonych zawodów

Ślusarz

Mechanik pojazdów samochodowych

W programie nauka jazdy kategoria "B"

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oferta rekrutacujna na rok 2018/2019 w formacie PDF

Szkoła posiada

 • Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości
 • Certyfikat "Szkoła z klasą"
 • Certyfikat "Szkoła przedsiębiorczości"
 • Certyfikat "Moja firma w mojej gminie"
 • Certyfikat "Bezpieczna szkoła"
 • Certyfikat "Szkoła bezpiecznego internetu"

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku proponuje kształcenie w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia.

Program kształcenia uzupełnia szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - wycieczki tematyczne, międzynarodowe projekty wymiany, uczestnictwo w imprezach artystycznych, działalność w kołach zainteresowań, szkolnym chórze, drużynie ZHP, klubie PTTK, SKS w różnych dyscyplinach sportu, sekcjach sportowych (m.in. samoobrony, strzelectwa, narciarstwa biegowego, kajakarstwa). Ponadto, w ramach wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na krytym basenie usytuowanym tuż przy szkole.

 TECHNIKUM

Proponujemy szeroki wybór zawodów kształconych na poziomie technika. Kształcimy w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku posiada dla wszystkich zawodów własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne i multimedialne pracownie przedmiotowe, w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie.

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy na miejscu - w naszych ośrodkach egzaminacyjnych.

Uczeń technikum może wybrać dodatkowo przedmiot: „Edukacja mundurowa”

 Charakterystyka zawodów kształconych w technikum.

Szkoła posiada 5 bardzo dobrze wyposażonych pracowni informatycznych, w których realizowane są dla zawodu technik informatyk zajęcia praktyczne na wysokim poziomie. Zdobyte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe pozwalają samodzielnie montować i konfigurować systemy komputerowe, budować sieci informatyczne, projektować bazy danych, programować strony internetowe oraz nimi zarządzać. Kształcenie uzupełnia dodatkowy przedmiot „Podstawy projektowania CAD i druk 3D”. Bazę dydaktyczną informatyków uzupełnia nowa „pracownia projektowania i modelowania 2D/3D” przeznaczona dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Absolwent tego kierunku może pracować m. in. w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i internetowych, drukarniach cyfrowych, biurach DTP itd. Kwalifikacje uzyskane w tym zawodzie umożliwiają wykonywanie takich zadań jak np.: tworzenie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, przygotowywanie publikacji do drukowania, obsługiwanie cyfrowych systemów w poligrafii itp.

Szkoła posiada własne warsztaty fryzjerskie, w których realizowane są dla zawodu technik usług fryzjerskich zajęcia praktyczne wspierane wykorzystaniem nowoczesnych technologii wizualizacji. Ponadto, dla tego zawodu organizujemy m. in. wartościowe zagraniczne miesięczne praktyki zawodowe we Włoszech. Zdobywane umiejętności z zakresu wykonywania prac fryzjerskich oraz stylizacji fryzur dają duże możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Technikowi mechanikowi przypisano profil CNC. Realizowane są w nim zajęcia dające kwalifikacje z zakresu obróbki skrawaniem z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie - CNC. Bardzo dobra baza dydaktyczna, specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie wsparte zajęciami w warsztatach szkolnych gwarantują wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów tego kierunku. Uczniowie odbywają praktyki w firmach oferujących pewne zatrudnienie.

W zawodzie technik pojazdów samochodowych jest prowadzona bezpłatna nauka jazdy na kategorię B. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m.in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne, w których realizowane są zajęcia praktyczne zarówno z zakresu przygotowywania potraw, jak też z obsługi kelnerskiej czy organizacji usług gastronomicznych. Ponadto, dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych organizujemy od lat ciekawe miesięczne praktyki zawodowe nad polskim morzem i we Francji. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

W zawodach technik ekonomista i technik logistyk zajęcia praktyczne realizuje się w profesjonalnie wyposażonej symulacyjnej pracowni, w której istnieją wszystkie typowe działy biurowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Kształcenie wspierają praktyki w różnych firmach i instytucjach (sądy, banki, urzędy, centra logistyczne itp.).

W zawodzie technik budownictwa wykorzystuje się wspomaganie nauczania specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, a zajęcia praktyczne realizowane są w bardzo dobrze wyposażonych działach budowlanych warsztatów szkolnych oraz na zewnętrznych budowach. Wszechstronny rozwój zawodowy gwarantują zdobywane w trakcie kształcenia kwalifikacje z zakresu wiedzy budowlanej, organizacji budowy czy kosztorysowania.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Proponujemy wybór jednego z czterech profili: mundurowego (ogólnopolicyjnego lub strażackiego), humanistycznego, politechnicznego i biologiczno – chemicznego.

Charakterystyka oddziałów w Liceum.

Oddział nazywamy "ogólnopolicyjnym" ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz obowiązkowy przedmiot dodatkowy "Edukacja ogólnopolicyjna". Przedmiot składa się z czterech bloków tematycznych: zagadnienia ogólnopolicyjne, elementy prawa, strzelectwo sportowe, podstawy samoobrony. Realizowanie w zakresie rozszerzonym języka obcego i wiedzy o społeczeństwie oraz do wyboru w klasie drugiej: historii lub geografii, umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni mundurowych, a także prawa, administracji publicznej i AWF.

Oddział nazywamy "strażackim" ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz obowiązkowy przedmiot dodatkowy "Edukacja pożarnicza". Przedmiot realizuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz taktyki działań ratowniczo – gaśniczych połączone z zajęciami w terenie i jednostkach PSP. Profil przewiduje musztrę i ceremoniał pożarniczy, naukę pływania, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, udział w zawodach sportowo – pożarniczych. Realizowanie w zakresie rozszerzonym języka obcego, wiedzy o społeczeństwie oraz do wyboru w klasie drugiej: historii lub geografii, ułatwia zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni mundurowych, a także prawa, administracji publicznej i AWF.

Oddział nazywamy „humanistycznym” ze względu na przypisaną mu grupę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające. Uczeń oddziału ma rozszerzony j. polski, wybrany język obcy i do wyboru: historię lub geografię. Ponadto, w oddziałach humanistycznych realizowane są różnorodne dodatkowe zajęcia dające możliwość wszechstronnego rozwoju, np. zajęcia artystyczne, akcje plastyczne, konkursy itp.

Oddział nazywamy „politechnicznym” ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających. Dzięki nim uczeń jest przygotowywany do podjęcia w przyszłości wszelkiego rodzaju studiów politechnicznych i inżynierskich. Realizowanie w zakresie rozszerzonym matematyki, fizyki i informatyki umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Nauka przedmiotów politechnicznych w zakresie rozszerzonym wraz z przedmiotem dodatkowym "Podstawy projektowania CAD" znacznie ułatwia przyszłym studentom naukę na kierunkach inżynierskich.

Od dział nazywamy „biologiczno - chemicznym” ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających. Dzięki nim uczeń jest przygotowywany do podjęcia w przyszłości wszelkiego rodzaju studiów uniwersyteckich, medycznych i inżynierskich. Realizowanie w zakresie rozszerzonym biologii, chemii i matematyki oraz dodatkowego przedmiotu „fizyka uzupełniająca”, umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Kierunek daje tym samym możliwość dostania się na różnorodne kierunki techniczne, przyrodnicze i medyczne renomowanych uczelni państwowych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Proponujemy wybór jednego z czterech zawodów: kucharz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoła kształci w systemie państwowym opartym na zajęciach praktycznych realizowanych we własnych warsztatach szkolnych.

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy na miejscu - w naszych ośrodkach egzaminacyjnych.

Charakterystyka zawodów kształconych w Branżowej Szkole I Stopnia.

Kucharz - Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne oraz salę obsługi konsumenta, w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie – gwarantującym absolwentom powodzenie w przyszłej pracy w branży gastronomicznej. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

Ślusarz - Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnej bazy technicznej, dające absolwentom umiejętności z zakresu wykonywania oraz naprawy maszyn i urządzeń. Ślusarz to zawód ceniony na rynku pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych - W programie nauczania - bezpłatna nauka jazdy na kat. B. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m. in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem działów: suchej zabudowy, robót malarsko - tapeciarskich i okładzinowych oraz robót posadzkarskich. Zawód daje szerokie umiejętności i tym samym duże możliwości zatrudnienia.

Charakterystyka oddziałów w formacie pdf.

Jesteśmy na FB

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo
 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

© 2018 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Designed By WarpTheme

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo